SANTIAGO RUSIÑOL: LA CORONA

Data: 3 de novembre de 1897

Santiago Rusiñol (1861-1931) publica Fulls de vida el 6 d’octubre de 1898. És un recull de cinquanta-sis textos escrits per ell i amb il·lustracions de Ramon Pichot (1872-1925). El llibre s’organitza en un pròleg (on s’hi acullen 3 relats) i quatre grans grups: Fulls de primavera (11), Fulls d’estiu (14), Fulls de tardor (9) i Fulls d’hivern (10). A més, al final hi ha un colofó, els Darrers fulls (8), dedicat al tema de la mort. En paraules de Mita Casacuberta:

Fulls de vida reflecteixen una realitat dual, feta d’oposicions irreductibles que determinen el paper i el sentit de l’individu en el món [1].

El dia 3 de novembre de l’any abans (amb olor de panellets i moniatos), Rusiñol publicava a les pàgines de La Vanguardia aquest relat titulat La corona [2], entre tètric i costumista, en motiu de la proppssada festivitat de Tots Sants. Posteriorment l’inclouria al tercer apartat dels seus Fulls de vida.

Nosaltres hem cregut oportú aturar-hi la nostra particular màquina del temps i oferir-vos-lo precisament avui, dia de la festivitat dedicada al record dels nostres difunts, quan fa gairebé 117 anys de la seva publicació [3].

Bon viatge i bona lectura
El còmit de la nau

 

Fulls de tardor

La corona

El día dels morts s’apropaba y volía una corona. Vaig deturar-me devant d’un especie d’aparador d’una florista, que n’aquells días había retirat las flors de drap per floreros, els ramets pe’l pentinat, las rosellas y espigas y margaridas per adorno de sombreros, las fulletas retalladas, posadas á pilotets y números d’un hervari, per las noyas de sa casa, las flors de colors llampats, que habíen de durar un vespre, y axafar-se á ne l’orgía, y en comtes, de aquell mustruari, de aquellas flors-cromo, producte d’industria mansa embaratint la bellesa y burlant-se d’aquells sospirs se la térra, qu’esclaten p’el cor de’ls homes s’ había omplert l’aparador, de tota mena de coronas.

Posades segons el gust práctic de que es val el negociant per atreure la parroquia, allí es veyen recordant-se per a tots los sentiments y per totas las furtunas. Ni había de percelana, porqué el recort al difunt resistís á las plujas y tronadas: ni había de pisa, que no es tren- caben ni rebotent-las per térra; ni había de paper cuiro, talladas ab un motllo sentidíssim, ni había de paper pintat, per disgustos interinos, ab unas gotetas de vidre, figurant las llágrimas y la rosada; ni había de ferro las destinadas á sentiments generáls; á la mort d’ un president, d’ un mestre de casas o un comandant de milicias; fins pensaments de peluche hi había ab el soreu penjat á sota; de totas ni había, menos da flors naturals; menos d’aquellas, que sont las mes agrehidas.

Vaig entrar, y dins la botiga, l’olor de quincalla, l’aire de administració donaba fret á ne l’ánima. Las semprevivas, enfiladas formant sostre, per ordre de midas y preus, las de vidrets, radera dels grans armaris, una corona de mostras com pessa d’exposició premiada á dos ó tres capitals al cap de munt de la sala, y al dessota las capsetas de las cintas, ab las següents inscripcions: Capsa vuit: «A los queridos esposos». Capsa vint: «A los inolvidables padres». Catorce: «Recuerdo éterno». Vintidós: «A los amigos del alma», y així la botiga plena, ab las lletras doradas y retalladas.

Tres senyoras seyan, y un dependent  molt amable, els ni ensenyaba las mostras, el género, la calitat de las prendas.

—¿Es pel seu pare? —preguntaba el dependent.

—¡Ay no senyor! —deya la mes jove, deixant anar un suspir llarc.— És p’el meu pobre marit!

—Sent aixís, li recomano aquesta grant, que, com veu, es de porcelana negra. S’en venan moltíssimas. La marquesa de Bellmás, ens en compra dos cada any.

—¿Qué vos sembla —preguntá á ne las altres dos senyoras.

—’M sembla molt seria —digué la una.

—Y de molta novetat —digueren las altres.

En quant aixó, digué el dependent, en lloc están tan ben sortits. Las rabem dírectament de las fábricas millors. Sont fetas ab máquina, y sols aixís podem dar-las á n’el preu que las venem. Si volguessin gastá menos, tenim el mateix modelo peró ab menos porcelana, peró no els hi aconsello, sent per el marit, no li vingui d’una mica, afegí com frase definitiva, que ya en sabia l’efecte.

Es quedaren la corona, baixaren un llás del caixó de inolvidables esposos, per viudas de primer any, van pagar y sortiren.

Un cop fora, el dependent despatxá un «recuerdo eterno» y á dugas senyoras mes, fins que al últim se dirigí á una bona dona, que ab un recó de botiga, seria y trista, y ab els ulls moradencs y masegats per la empenta del dolor, feya rato qu’esperaba.

¿Qué volía?

Una corona.

¿Cóm la voldria?

¡Qué se yo, pobre de mi! Com vosté vulgui.

¿Vol gastar’hi molt?

Tot lo que porto, digué, deixant caure á n’el taulell algunas pessetas en plata barrejadas ab untada calderilla.

Aquell amable dependent doná una ullada segura, contant las pessetas que hi había entre aquella calderilla, y va acostar una corona una mica mes barata de la suma que ab la vista había tret.

¿Li agrada aquesta?

Que sí, va senyalar d’esma, inflan-se-li els ulls de llágrimas.

Aquesta es de molta durada.

Ya li dig que té de ser’ho. Es p’el meu pobre fillet, digué arrencant á plorar. Y si molt convé será l’última.

***

M’estaba sentat en un cementiri, un cementiri de poblé, un d’aquells cementiris despulláts de poesías, fret, ni nou ni vell, sense abres, sense flors, sense molsa, sense un petó de Sol dasant las pedras; sense un reconet de sombra. Un sol chipré, ab cuatre plumas verdosas penjant dalt d’ un branquilló; un terreno de glassis, inflat de tant en tant com una nafra de la llargaría de un home, ab una creu despintada, regalimant l’inscripció sobre el negre destenyit y ab la renglera dels ninxos, enfilats els uns sobre els altres, com prestatxes de la mort, fonent-se de mica en mica.

Devant d’aquets ninxos, vaix veure arribar un enterro. Dos homes ab un bayart portant una caixa negra ab trencillas grogas, cuadrada de caires y la pintura encare fresca. Al radera, una dona d’ uns xexanta anys endolada y flaca, que debía ser la mare; un jove de trenta ab corbata negra que debía ser el seu fill y germá del de la caixa, y ningú mes al radera. Era l’enterro d’un pobre.

Al arribar devant dels ninxos es va aturar la comitiva. ¿Qu’el volen veure? va dir un dels homes del bayart. Mare y fill es van mirar y van senyalar que sí. Vant obrí la caixa, vant mirar-lo fit á fit, com el que xucla un recort que ha de durar sempre mes; la dona va arrencar el plor, apoyada ab’l seu fill, y varen tornar á tancar ab un panyet de candado.

Mentres l’un obria, l’altre home buscaba el ninxo ab un document que tenía. Els números eran borrats. Unas tacas negras s’escorrían ninxo aball, peró no podían llegir-se. De las lletras no en quedaben ni senyals; y un escrostonat verdós ensenyaba els mahons de mes endins, com tombas apedessadas, com ninxos aventurés, com sepulturas de lance.

Veyent el paleta que no podía veure el número, á ull, com qui juga á cara ó creu, va pegar cop de martell á l’envá del que tingué mes a prop, y va fer caure els mahons.

El ninxo era plé. Una caixa gran y dugas mes de mitxanes.

Mare y fill es van doná una mirada volguent dir que no era pas el seu ninxo. No, á dintre no podía haber-hi no mes qu’el pobre Josep, qu’el cel sía, y encare feya molts anys que l’habían enterrat. Las altres caixas sobraben.

Allavoras el paleta va pegá altre martellada á n’el ninxo del costad, y va caure l’altre enbá.

Era mes buit qu’el primer, peró tampoc semblaba el seu. Hi había trossos de caixa, despullas sobreras, reliquias qu’els hi sobraban y qu’els feyen está en dupte.

¡Vé, qué habem de fer! va dir el paleta. Aviat me fareu obrir els ninxos de cap á cap. Té de ser aquel! que els altres ya tenen lápida!

—¿Y tots aquets? digué la dona ab modestia…

—Aquets son plens.

—¿Voleu dir?

—Vos dich que sí. Y dasprés tan es l’un ninxo com l’altre.

—Es que voldríem enterrá el noy ab el pare.

—Y ve prou que li enterren. Mireu —digué trayent algúns ossos— aquí no hi ha mes qu’un cós.

Sens dupte per n0 veuren las despullas, las mostras qu’els ensenyaba es varen deixar convencer; els dos homes varen agafar el difunt, varen pujar-lo á n’el ninxo, y veyent-se el dessota de la caixa sens pintar, «Frágil» va confegir el noy, tot llegint un lletrero ab lletras negras, fetas ab tinta de motllo.

«Frágil», ¿qué deu volguer dir? —anabá dihent-se el noy caminant cap á la porta acompanyat de sa mare.

—¿Per qué hi posen «frágil»? ¿Qui sap si aixó vol dir pobre? Quí sap si era el nostre ninxo, pensaba, mirant-se els que duyen lápida. ¿Si hi tornes á pregun- tar-ho al paleta? Pero ya deuhen haber tancat.

Ya el tancaban.

Donde vas con mantón de Manila

Cantaba el paleta tot encastant una rajola.

Donde vas con vestido chiné

Un’ altre:

A lucirme y a ver la verbena

Sis rajólas.

Y á meterme en la cama después.

Y á dins quedaba el difunt, sense lletras, sense títols, y pot ser sense familia, barrejat ab espullas forasteras y ab ossos caiguts del sostre. SANTIAGO RUSIÑOL.

→ La Vanguardia (3 de novembre de 1897, pàg. 4-5)


[1] Margarida Casacuberta 1997: Santiago Rusiñol: Vida, literatura i mite, PAM: Barcelona, pàg. 241-42.
[2] L’única edició existent d’aquest relat es pot llegir a Santiago Rusiñol 1976: Obres completes, vol 2, Selecta: Barcelona, actualment exhaurit.
[3] Transcrivim directament del text tal i com va aparèixer al diari La Vanguardia, respectant escrupolosament l’ortografia de l’original.

Imatge: Santiago Rusiñol, Carretera de tardor, 1888.

Ens ajudes amb una donació?